Informatie Global Account: 

Global Account BV,
Bourlastraat 3/6
2000 Antwerpen

Privacy statement

Global Account respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Global Account kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met Global Account worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens Global Account verwerkt en hoe Global Account hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 1. Deze Privacy statement & policy
 2. Persoonsgegevens in het bezit van Global Account
 3. Verwerking van de persoonsgegevens door Global Account
 4. Delen van de persoonsgegevens door Global Account
 5. Uw rechten
 6. Veiligheidsbeleid van Global Account
 7. Contactgegevens

1. Deze Privacy statement & policy

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Global Account van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de website en diensten van Global Account, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Global Account verwerkte persoonsgegevens.

Global Account behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Global Account terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van Global Account

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Global Account verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan Global Account verstrekt

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
 • Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;
 • Informatie betreffende de diensten die wij naar u toe leveren ;
 • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met Global Account, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via Global Account diensten.

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de website.

Wanneer u gebruik maakt van de website van Global Account, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies en gegevens die u zelf invoert op de website.

Gegevens uit andere bronnen

Op de Global Account website kunnen in de toekomst links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Global Account en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Global Account raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Global Account of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Global Account (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door Global Account

Persoonsgegevens worden door Global Account voor volgende doeleinden verwerkt:

 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het opstellen van de opdrachtbrief, het aanmaken van een gebruikersaccount, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met gebruikers op website
 • Het personaliseren van de aan u te leveren dienstenverlening en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde  berichten;
 • De naleving van de op Global Account dienstverlening van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4.Delen van de persoonsgegevens

Steeds kunnen persoonsgegevens  gedeeld worden met  verplichte wettelijk instanties  wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering,  de toegang of de afhandeling met betrekking tot  diensten. Met deze partners, of andere derden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Global Account uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Global Account zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Global Account van u verwerkt.

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Global Account dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met Global Account via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 7 van deze Privacy statement & policy.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be.

6. Veiligheidsbeleid van Global Account

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Global Account alle redelijke maatregelen en worden best praktisch toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

Global Account zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Global Account met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Global Account om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Contactgegevens  Global Account BV

Lindelsebaan 39 B1                 Bourlastraat3 Bus 6

3900 Overpelt                         2000 Antwerpen